Registracija seoskih domaćinstava, apartmana, kuća za odmor i soba za iznajmljivanje (translation is not available)


U cilju što jednostavnijeg rješavanja registracije, seoskih domaćinstava, apartmana, soba za iznajmljivanje i kuća za odmor Turistička organizacija opštine Laktaši objedinila je sve nadležne institucije i u saradnji sa istima pripremila smjernice za proces registracije.
U prilogu se nalaze linkovi i ostala dokumentacija nadležnih institucija, u vezi sa registracijom fizičkih i pravnih lica kao pružaoca usluga smještaja.
 
Oblici registracije:
 • Privredno društvo 
 • Preduzetnička radnja 
 • Fizičko lice (bez registracije preduzetničke radnje)
1. Potpisivanje ugovora sa turističkom organizacijom ili agencijom ili nekim drugim pravnim licem koje je registrovano za obavljanje privredne djelatnosti.
 
 
2. Dokumentacija potrebna za APIF
 • Ugovor sa turističkom organizacijom ili agencijom ili nekim drugim pravnim licem koje  je registrovano za obavljanje privredne djelatnosti.
 • Zahtjev za izdavanje potvrde o evidentiranju ugovora o pružanju usluga u registru fizičkih lica koji pružaju ugostiteljske usluge na selu, kao i pružalaca 
            ZAHTJEV APIF (.PDF)
 • Naknada za APIF za upis u registar 35,00 KM 
UPUTSTVO ZA POPUNjAVANjE UPLATNICE
 
Primalac: APIF Banja Luka   
Broj raučuna:
                      562 099 000 115 03 32   Razvojna Banka 
                      555 007 000 157 85 44   Nova Banka
                      567 162 190 020 80 29   Sber Banka             
Svrha uplate: upis u Registar seoskih domaćinstava
 • Lična karta lica koje se upisuje u registar
 • Tekući račun lica koje se upisuje u registar
 
3. Proces registracije kod Poreske uprave Republike Srpske
 • Fizička lica pružaoci usluga u ugostiteljstvu, koja se evidentiraju u novu evidenciju koju vodi APIF, nisu dužna da se registiruju kao preduzetnici kod Poreske uprave Republike Srpske.
 • Zaposlena fizička lica, kao i penzioneri već imaju nosioca zdravstvenog osiguranja, i iz tog razloga zdravstveno osiguranje nije potrebno po tom osnovu.
 • Podnošenje Prijave za plaćanje boravišne takse u paušalnom iznosu od 15,00 KM na godišnjem nivou po ležaju.
 • Podnošenje Obrazaca 1008 za akontativno (mjesečno) plaćanje, do 10-tog u mjesecu (za prethodni mjesec) ili podnošenje obrasca 1004 za plaćanje na godišnjem nivou do 31.03. za prethodnu godinu.
 • Porez na promet za registrovano seosko domaćinstvo, apartman ili smještaja bilo koje vrste,  iznosi 10% od prijavljenog prometa. 

GODIŠNjA PORESKA PRIJAVA ZA POREZ NA DOHODAK - OBRAZAC 1004 (.PDF)

 
Nezaposlena lica
 
Nezaposlena lica, nemaju nosioca osiguranja, te se moraju prijaviti na Zdravstveno osiguranje kod Poreske uprave Republike Srpske. Podnose Prijavu 3100-prijava/odjava u kom navode  osnov osiguranja, nakon prijave 3100, podnose zahtjev za elektronsku sertifikaciju. Ukoliko lice ne želi elektronsku sertifikaciju, dužno je angažovati knjigovodstveni biro da u ime fizičkog lica podnose navedenu prijavu. Prijava poreza na dohodak podnosi se na Obrazcu 1002 do 10-tog u mjesecu za prethodni mjesec zajedno sa Prijavom za plaćanje boravišne takse. Zdravstveno osiguranje se uplaćuje putem opšte uplatnice na jedan od računa budžeta PURS-a. Osnovica za obračun doprinosa za lica koja su obveznici doprinosa po ovom osnovu iznosi 30% od prosječne bruto plate u RS za prethodnu godinu, a prema posljednjem podatku Republičkog zavoda za statistiku, stopa doprinosa za zdravstveno osiguranje iznosi 12%.
 
 
 
4. Nakon Poreske uprave Repulike Srpske, potrebno je dostaviti dokumentaciju Službi za poslove sa strancima.
 
Dokumentacija koja je potrebna:
 • Zahtjev za ovjeru knjige stranaca; 
 • Ovjerena fotokopija Potvrde o evidentiranju ugovora iz APIFA-a;
 • Taksa u iznosu od 50,00 KM;
 • Knjiga stranaca;
 
Adresa: Ivana F. Jukića 7/II, Banja Luka
Telefon: 051213926
E-pošta: tcbanjaluka@sps.gov.ba 
 
Prijava inostranog gosta vrši se na dva načina
 
I). Popunjavanjem kartona za strance koji popunjava vlasnik domaćinstva. Karton se sastoji iz dva dijela sa perforacijom. Jedan dio, popunjen i ovjeren pečatom domaćinstva predati gostu kako bi mogao izaći iz zemlje, a drugi dio dostaviti u policijsku stanicu u roku od 24 h po dolasku inostranog gosta i ovaj način prijava se ne plaća, tzv. Bijeli karton.
 
II) Elektronska prijava inostranog gosta u Službi za strance putem. 
  
 
5. Kategorizacija objekta 
 
Zahtjev za kategorizaciju ugostiteljskih objekata podnosi se odjeljenju za Privredu i društvene djelatnosti opštine Laktaši.

 

Unset
Copyright © 2017 PUBLIC INSTITUTION TOURIST OFFICE BOARD LAKTASI
Powered by : BitLab